กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
 
 
หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล
ประธานคณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 
     
 
 
 
นายไชโย เมืองกลั่น
รองประธานคณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 
     
พระครูปริยัติคุณากร
กรรมการ (ผู้แทนองค์การศาสนา)
พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ
กรรมการ (ผู้แทนองค์การศาสนา)
พลอากาศตรี พีระยุทธ  แก้วไสย
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
     
พันตำรวจเอกสำราญ  นวลมา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
พันตำรวจเอกกู้เกียรติ  เจริญบุญ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายสุนทร สำเนียงล้ำ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
     
นางเกศราภรณ์ สัตยาชัย
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายสุทัศน์  กองขุนทด
กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
นางธนัตถา  ศรีกะชา
กรรมการ (ผู้แทนครู)
     
นายวิเชียร   แก้วจันทร์
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
นางกนกนุช นากสุวรรณ
กรรมการ
(ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
นายวิชชุพันธ์  จันทรมณี
กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)
     
 
 
 
ดร.รังสรรค์ นกสกุล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 

กรรมการเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
 
 
คุณวิเชียร   แก้วจันทร์
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

 
     
  คุณวัชรวิทย์    ทรัพย์เพิ่มพูนสุข
รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ

คุณบุญส่ง   พิมพ์สุวรรณ์
รองประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรม
คุณณภัทร   สุวรรณ
กรรมการ
คุณจารุวัฒน์  คุณชื่น
ปฏิคม
คุณประหยัด    งามเสริฐ
ประชาสัมพันธ์
     
คุณอนุรักษณ์   จันทกุล  
   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์     
คุณสุทธินันท์   มงคลลักษณ์ 
นายทะเบียน   
คุณประนอม   แก้วสวัสดิ์
ผู้ช่วยนายทะเบียน
     
     คุณกาญจนา  ลาญาติ               เหรัญญิก         
       คุณไพศาล  เบอร์พันธ์     
    
ผู้ช่วยเหรัญญิก     

คุณรัชดาวัลย์  วาสนากุลไพศาล
เลขานุการ
     
คุณกัลยา   เดชคุ้ม
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 


ผู้บริหารโรงเรียน
 
     
   
   
   


ดร.รังสรรค์ นกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

   
 
 
 

นายเรวัช สำลีอ่อน
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายอดิศักดิ์ มีสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ