i
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
 

นางพนิดา เกษมสินธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 

นางสมประสงค์ ภาณุพินทุ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวธมนรัชต์ ลิมาภิรักษ์
นางปิยนุช อุวอง
     
นางสาวเบญจวรรณ โถนคำ
นางสาวศุภกานต์ มาลยาภรณ์
นางศิริกุล ปิยะวรรณะกูล
     
นางสาวสุภาวรรณ ปัญยาง
     
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
 

นางธิดารัตน์ แจ้งเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสุกัญญา สุขสุเดช
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสุกัลยา  นิลกระยา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเยาวภา เจริญบุญ
     
นางสาวจตุพร เสนีพล
นางสาวสิริเนตร ไสยหุต
นางสาวธนิสา กองเพ็ชร
     

 

นางสาวกนกพร พลายละหาร
นางสาวสุทธินี ดอกพุฒ
     
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
 
 
 
นางสาวสุกัญญา ธรรมนิตย์สกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
 
     
นางสายวรุฬ วิทิตวุฒินันท์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นางณัฐชานันท์ ภูริเดชชัยพัฒน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นายนิพนธ์ ชาวนา
     
นายธีรภัทร  ห้องโสภา
นายเดวิด ด้วงจินดา
นางสาวอัญชลี รอดรั้ง
     
นางดวงชีวัน บุญเกิด
นายพงศธร ดีประดิษฐ
นางสาวรัสติยา สุขสำโรง
 
 
นางสาวชนิกานต์ สง่างาม
 
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 

นางปราณี วัฒนปรีชากุล

 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
นางสาวรัตนา ภิญโย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวรินดา ไชยโคตร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวรัสส์กร  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
นางสาววชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง
จ่าสิบเอกปราศรัย   วันตา
นายวัชระชัย การนอก
นางสาวจรูญลักษณ์ น้อยเพ็ง
นางสาววารุณี สุขสวัสดิ์
นางสาวสุธิดา ศิริสวัสดิ์
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
 
นางสุนารี รัตนไตรภพ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
 

นายยุทธนันท์   ศรีชุมภู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางภัทรินทรา จันทมาศ
นายสุวิช ณรงค์เดช
นางสาวภัทรวรี   กลางบุรัมย์
นางสาวอารี   ไพเราะ
นายณัฐวุฒิ คำป้อ
นางสาวกันตนา สว่างศรี
นางสาวสุพิชชา ตะกูลสว่าง
นางสาวนิชาภัทร ทองรันตน์
 
 
 
 
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 
 
นางมยุรี ปัญจาสุธารส
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
     
นายสุรัตน์ชัย อมฤทธิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายธิติพงษ์  สีสุมัง
นายวัชรพงศ์  วงษ์สะอาด
     
นายณัฐพล เชยเอม
     
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
 
 
ว่าที่ ร.ต.วัชรา งามมีฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     
นางสาวนงนุช มธุรส
นางจรัสศรี อุตรนคร
นางทิพวรรณ โชติสิงห์
     
นายธีระยุทธ โพธิ์กระสัง
นายฐานพัฒน์ สังตรีเศียร
     
     
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
  นางวราภรณ์ หลงเจริญ
   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
นางสาวนวลจันทร์ ช่วงโชติ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานและอาชีพและเทคโนโลยี
นายนฤพล สุทธิชัยวรกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานและอาชีพและเทคโนโลยี
นางวัจนา ไชยยนต์
นางวาสนา ภูมิชัยวิจิตร์
นายพรเกียรติ โชติสุดเสน่ห์
นางสาวไพลิน ภิญโย
นายกิตติธัช อุดมฉวี
นางสาวชไมพร เสาร์โล
นางสาวณิชา ศิริคง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนก สังฆะมณี

 
 
     
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
นางสาวรัตนา ภิญโย
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
     
นางสาวศุภกานต์ มาลยาภรณ์
หัวหน้างานห้องสมุด
นางสาวสโรชิน นาคเกตุ
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวธีร์จุฑา เทศสมบูรณ์
   
 
 
 
 
     
กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวปิยรัตน์   ใจยืน
นางสาวอรัญญา   จุลกระเศียร
นางสาวณัฐฐา สุขสวย
นายถาวร ศรีจำนงค์
พนักงานขับรถ

นางสาววนิดา เนาวนิตย์

พนักงานธุรการ

นางเมตตา ศรีกาลัง
นักการ
นายอนุพันธ์   เขียวขวาง
นักการ
นางสุนันท์  ธรรมวงศ์
นักการ

นางสาวสุธีมา
พนักงานพัสดุ

นายสมศักดิ์   บัวคลี่
รปภ.

 

 
นายโพธิรัตน์ หนูรอด
พนักงานพัสดุ
     
 


กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ส่วนงาน :
ลูกจ้างประจำ
นายนิพนธ์   เลิศบัวบาน
ช่างครุภัณฑ์
นายวิชิต   ส่ายพุฒ
พนักงานบริการ
นายประสาน   แสงสำฤทธิ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายวัฒนพงศ์  ศรีกาลัง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายทวี   ธรรมวงศ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายศักดิ์ชาย   บุญยฤทธิ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
 

นายชาญชัย  เขียวกวาง
เจ้าหน้าที่ รปภ.